Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
DNZ

DNZ introduceert het nieuwe innovatieve arbeidszorgmodel in de zorg

Contact

DNZ levert in opdracht van zorginstellingen de meest ervaren zorgteams

DNZ is een coöperatieve organisatie voor zorgorganisaties

Snel zoeken
Vacatures
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk

Anti-discriminatiebeleid

Algemeen uitgangspunt anti-discriminatiebeleid

De bedrijfsvoering van De Nieuwe Zorgorganisatie is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Anti-discriminatiebeleid

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat De Nieuwe Zorgorganisatie verstaat onder discriminatie/discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van De Nieuwe Zorgorganisatie ten opzichte van discriminatie/discriminerende verzoeken;
 3. Handelen door de medewerkers:
  - Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  - Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of een melding;
 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

1. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

2. Standpunt van De Nieuwe Zorgorganisatie

a. De Nieuwe Zorgorganisatie wijst iedere vorm van discriminatie af.

b. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op de betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, wat wil zeggen dat het middel geschikt is om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

c. De Nieuwe Zorgorganisatie tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de ZZP’ers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een opdrachtgever.

3. Handelen door de medewerkers

a. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

b. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn/haar leiding gevende.

c. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn/haar leiding gevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie van De Nieuwe Zorgorganisatie.

4. Verantwoordelijkheden van werkgever

De Nieuwe Zorgorganisatie is verantwoordelijk voor:

a. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, waar ruimte is voor constructief overleg en waar ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;

b. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:

 • geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: door het periodiek bespreken van dit thema in werkoverleggen (vast agendapunt).
 • goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: door het periodiek bespreken van dit thema in werkoverleggen (vast agendapunt). Tevens zal de hand out die beschikbaar is gesteld door NBBU actief worden gebruikt, worden toegelicht in het werkoverleg en per mail worden verstrekt.
 • voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.
  Dit wordt gerealiseerd door de hand out discriminatie van de NBBU actief als leidraad te gebruiken en discriminerende verzoeken per geval te bespreken in de periodieke overleggen en hier een plan van aanpak voor te maken welke (schriftelijk) geregistreerd zal worden. Tevens heeft de organisatie de intentie om een training gericht op dit onderwerp en de gesprektechnieken te organiseren.

c. Opdrachtgevers zullen (jaarlijks) worden geïnformeerd middels een nieuwsbrief dat De Nieuwe Zorgorganisatie zich conformeert aan dit beleid. Indien de situatie zich voordoet bij een opdrachtgever dan zal er een maatwerk aanpak worden gehanteerd (incl. schriftelijke registratie) die in de uiterste zin kan leiden tot het einde van de samenwerking.

d. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

5. Procedure bij klachten

a. Wanneer een medewerker binnen De Nieuwe Zorgorganisatie in aanraking komt met (het vermoeden van) discriminatie of een discriminerend verzoek, kan de medewerker voor overleg terecht bij de directie. Ook wanneer de medewerker misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij de directie.

b. Klachten of vragen van derden over het antidiscriminatiebeleid kunnen rechtstreeks gemeld worden bij de directie van De Nieuwe Zorgorganisatie via info@dnzorg.nl.

Share

Facebook Twitter LinkedIN Google Plus Share
DNZ (De Nieuwe Zorgorganisatie B.V.) gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.