Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
DNZ

DNZ introduceert het nieuwe innovatieve arbeidszorgmodel in de zorg

Contact

DNZ levert in opdracht van zorginstellingen de meest ervaren zorgteams

DNZ is een coöperatieve organisatie voor zorgorganisaties

Snel zoeken
Vacatures
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk

Privacy statement

DNZ verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van het organiseren van zorgopdrachten voor zorgprofessionals of in het kader van goed werkgeverschap. In onderstaand privacy statement leggen wij uit waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij deze registreren en beveiligen en welke rechten er zijn voor de betrokkenen.

Inleiding

De Nieuwe Zorgorganisatie (DNZ) biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met psychische problematiek en/of een lichte verstandelijke beperking. Dat doen we uitsluitend in opdracht van andere zorgaanbieders. De zorgprofessionals die DNZ daartoe inzet, zijn maten, ZZP’ers, of medewerkers in loondienst van een maatschap.

Verder exploiteert DNZ een uitzendbureau ten behoeve van haar opdrachtgevers opdat de arbeidsmarktmogelijkheden in volledigheid ter beschikking staan en blijven. Uitzendkrachten worden als sluitstuk van de arbeidsketen ingezet en bieden zorg bij ‘piek en ziek’. Hiertoe worden dezelfde privacyregels in acht genomen als binnen het reguliere zorgbedrijf van DNZ.

Voor het organiseren van deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Wij realiseren ons dat het voor elke persoon waarvan wij gegevens bewaren van belang is om te weten hoe deze persoonlijke gegevens worden gebruikt en worden uitgewisseld. Met dit privacy statement maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij de privacy beschermen, welke rechten er zijn en onder welke voorwaarden wij informatie aan anderen verstrekken.

NB In onderstaande tekst wordt de naam DNZ gehanteerd als verzamelnaam voor De Nieuwe Zorgorganisatie Holding B.V., gevestigd te Nijverdal aan de Papaverstraat 69, en de daaraan gelieerde ondernemingen: De Nieuwe Zorg Participatie B.V., De Nieuwe Zorg Commit B.V. en De Nieuwe Zorg Except B.V. (allen kantoor houdende op hetzelfde adres te Nijverdal).

Wet- en regelgeving

DNZ verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het voldoen aan deze wet betekent dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen voor een bepaald doel en dat wij de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen.

In sommige situaties maken wij gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld ten behoeve van de salarisverwerking en het opleiden van medewerkers en zorgprofessionals). Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met deze (persoons)gegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor de bescherming van deze (persoons)gegevens.

Daarnaast delen wij persoonsgegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn (bijvoorbeeld met de Belastingdienst). Ook kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening (bijvoorbeeld naar onze opdracht-gevende zorginstellingen). Uiteraard gebeurt dit laatste alleen op basis van een verwerkersovereenkomst.

Doeleinden/grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken alleen die persoonsgegevens die voor de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van het organiseren van zorgopdrachten voor zorgprofessionals of in het kader van werkgeverschap daadwerkelijk nodig zijn.

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan wij elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Het verwerken van gegevens is te allen tijde gebaseerd op een in de AVG vastgelegde grondslag:

 • toestemming van de betreffende persoon;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
 • gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt dan de belangen van de betreffende persoon als het gaat om privacy.

Groepen betrokkenen

• Medewerkers, zorgprofessionals die zich hebben ingeschreven bij ons en uitzendkrachten van ons die tewerkgesteld zijn/worden bij onze opdrachtgevers

DNZ verzamelt (persoons)gegevens over medewerkers, zorgprofessionals en kandidaten om te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om een medewerker-/werkgevers relatie, een maatschaps relatie of een opdrachtgever-/opdrachtnemer-relatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en de beschikbaarheid vast te leggen;
 • om te beoordelen of de medewerker voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 • om re-integratieverplichtingen na te komen;
 • om toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgeving;
 • om aan de geldende wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Welke persoonsgegevens

DNZ kan de volgende gegevens verwerken, waarbij van belang is dat niet bij elke relatie alle genoemde gegevens van toepassing zijn:
*NAW-gegevens, *e-mailadres, *telefoonnummer, *contactgegevens, *nationaliteit, *geboortedatum- en plaats, *geslacht, *burgerlijke staat, *curriculum vitae (CV), *werkervaring, *bankrekeningnummer, *opleiding- en scholingsgegevens (kopie), *gegevens over beschikbaarheid en verlof, *getuigschriften (kopie), *referenties, *pasfoto, *(kopie) ID-bewijs, *BSN, *(kopie) werkvergunning, *(kopie) verblijfsvergunning.

Wanneer een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijn-omgeving, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Andere persoonsgegevens dan hierboven vermeld hebben wij niet nodig om jou op een interessante zorgopdracht te plaatsen. Wij raden je dan ook ten zeerste af om andere dan die gegevens in jouw CV op te nemen. Mocht je toch andere gegevens in je CV opnemen - of die gegevens op enige andere wijze vrijwillig aan ons verstrekken - dan geef je door het uploaden van je CV of door het op andere wijze verstrekken van je cv toestemming aan ons om die persoonsgegevens te verwerken. 

• Zakelijke relaties en opdrachtgevers

DNZ verzamelt persoonsgegevens over zakelijke relaties en opdrachtgevers voor de volgende doeleinden:

 • om hen gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening of gebruik te kunnen maken van hun dienstverlening;
 • om een zakelijke relatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om zorgopdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven);
 • om aan geldende wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Welke (persoons)gegevens

DNZ kan de volgende gegevens verwerken:
*(zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), *e-mailadres, *telefoonnummer, *gegevens voor het onderhouden van de relatie, *functie- en contactgegevens.

Bewaartermijn

Bij het bewaren van persoonsgegevens is het uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken en uiteraard worden daarbij de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

Indien je niet werkzaam bent geweest, bewaren wij jouw persoonsgegevens in elk geval niet langer dan een jaar. Buiten deze termijn zullen we je benaderen met de vraag of je ingeschreven wilt blijven. Op het moment dat jij aan ons mededeelt dat je niet langer bemiddeld wilt worden naar een zorgopdracht, verwijderen wij jouw persoonsgegevens direct uit ons systeem, tenzij wij op grond van wettelijke regels gehouden zijn de persoonsgegevens te bewaren.

Als er tussen jou en DNZ een arbeidsovereenkomst is geweest en deze is geëindigd, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar bewaren, tenzij er op ons een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Indien daarvan sprake is, wordt jouw re-integratiedossier in principe zo spoedig mogelijk verwijderd op het moment dat jouw arbeidsovereenkomst afloopt.

Een langere bewaarplicht geldt voor de volgende situaties: 

 1. Persoonsgegevens met betrekking tot jouw gezondheid mogen langer worden bewaard dan twee jaar, indien er een arbeidsconflict of een geschil over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering speelt. De betreffende gegevens worden verwijderd op het moment dat het conflict/geschil ten einde is.
 2. Voor alle persoonsgegevens die zich bevinden in de loonadministratie geldt dat deze gedurende 7 jaar worden bewaard. Wij zijn daartoe verplicht op basis van een wettelijke verplichting. Deze termijn vangt aan, aan het einde van het boekjaar waarin de administratie “actuele waarde” heeft – en dus niet per definitie vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst.
 3. De hieronder opgesomde gegevens zullen tot 5 jaar worden bewaard na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Wij zijn daartoe verplicht op basis van een wettelijke verplichting:
  *Ingevuld loonheffingsformulier, *Kopie identiteitsbewijs, *Verklaringen en beschikkingen die wij van jou hebben ontvangen, *Naam met voorletters, *Geboortedatum, *Burgerservicenummer, *Adres met postcode, *Woonplaats, en ingeval jij niet in Nederland woont, het woonland en regio, *Verblijfsvergunning en/of werkvergunning.

Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor wat betreft een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatste afloopt.

Rechten

Op grond van de AVG heb je het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • in te zien;
 • kopie van te ontvangen;
 • te wijzigen;
 • aan te vullen;
 • te beperken;
 • over te laten dragen;
 • te laten verwijderen (tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren).

Daarnaast kan informatie opgevraagd worden over de verwerking van persoonsgegevens door DNZ, kan bezwaar gemaakt worden tegen het gebruik van de persoonsgegevens en kan eerder gegeven toestemming ingetrokken worden.

Voor de uitvoering van bovengenoemde rechten kun je een e-mail sturen aan info@dnzorg.nl. Houd er wel rekening mee dat, nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn. Na verloop van tijd worden de back-ups automatisch gewist.

Beveiliging

DNZ heeft de benodigde organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen.

Datalek

Vindt er ondanks deze maatregelen toch een inbreuk plaats met betrekking tot jouw persoonsgegevens die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden, dan zullen wij je onverwijld informeren, tenzij wij hiertoe niet verplicht zijn op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk met betrekking tot persoonsgegevens wordt bedoeld: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
In het geval van verdenking van een datalek verzoeken wij jou om direct contact op te nemen met DNZ via onderstaande contactgegevens.

Website

DNZ kan bepaalde niet-identificeerbare gegevens automatisch verzamelen en opslaan wanneer je onze website bezoekt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld iedere keer dat je onze site bezoekt jouw IP-adres, browserinformatie, mobiele besturingssysteem (indien je via jouw mobiele apparaat gebruikt van onze website) en de domeinnaam van de referentiesite opslaan. Ook vergaren wij informatie over bezoekpatronen en sitegebruik. 

De informatie die wij van jou ontvangen, wordt gebruikt om de website te evalueren, te verbeteren en voor statistische doeleinden. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens gebruiken om met je te kunnen communiceren en om je op de hoogte te houden over de ontwikkelingen binnen DNZ en de diensten die wij jou te bieden hebben. 

De bezoeker van de website beslist zelf of zijn/haar gegevens door ons gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor wij deze wensen te bewaren.

Cookies

Wij maken op de website gebruik van “cookies” om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Zo kan het aanbod en de navigatie van de website verder worden verbeterd. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan een website op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker wordt geplaatst. Dit gebeurt zonder dat de bezoeker het in de gaten heeft. Het tekstbestand kan bij een later bezoek worden uitgelezen, maar wel alleen door de website die het aan de computer van de gebruiker heeft gegeven. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen over het gebruik van de gebruiker van de website. 

We gebruiken verschillende soorten cookies:

 • Noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
 • Noodzakelijke analytische cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.
 • Personaliseringscookies, die jouw surfgedrag op onze website bijhouden.

Je kunt je afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Datum en aanpassing van het privacy statement

Dit privacy statement is vastgesteld door het bestuur van DNZ en treedt in werking op 10 juni 2021. DNZ behoudt zich het recht voor dit privacy statement op enig moment aan te passen.

Contact

Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot het privacy-beleid neem dan contact met op met DNZ. Dit kan per e-mail via info@dnzorg.nl of per gewone post t.a.v. de bestuurssecretaris (post versturen naar DNZ, Papaverstraat 69, 7442LH Nijverdal).

Wij zullen jouw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen vier weken op reageren.

Share

Facebook Twitter LinkedIN Google Plus Share
DNZ (De Nieuwe Zorgorganisatie B.V.) gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.